جلسه نظارت بازار کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان بیان کردند:

جلسه ای پیرامون نظارت بر توزیع کود و تنظیم بازار تشکیل گردید و مقرر شد همچون گذشته کلیه کشاورزان مراجعه کننده نسبت به خرید کود از طریق اطلاعات موجود در سامانه کنترل و بعد از یاداشت مشخصات و اخذ اسناد نسبت به تحویل کود افدام گردد و چنان چه موارد مشکوک مشاهده گردد جهت اقدام بعدی به نزدیک ترین مرکز جهاد کشاورزی مراجعه تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید