مهندس مهرداد كيوان مدير شركت خدمات حمايتی لرستان

برگزاری جلسه استقرار نظام کنترل کیفی و تضمین کودهای شیمیایی

.

در راستای اجرای نامه شماره 55/94/22081 مورخ  94/12/1 مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، جناب آقای مهندس سیف در خصوص استقرار نظام کنترل کیفی و تضمین کودهای شیمیایی وارداتی جلسه ای در مورخه 94/12/10 با حضور کلیه کارگزاران استان لرستان در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی استان برگزار گردید . در این جلسه ضمن قرائت دستورالعمل اجرایی مدیرعامل  محترم شرکت ، آقای مهندس کیوان مدیر شرکت خدمات حمایتی استان به تشریح وضعیت بدهی کارگزاران پرداختند و با تاکید بر این موضوع که در کار بازرگانی باید دو طرف مصالح را براساس قوانین شرکت رعایت نمایند بر لزوم پزداخت هر چه سریع تر بدهی  از سوی کارگزاران تاکید نمودند . این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز گردید در ساعت 12 پس از مباحث کارشناسی طرفین  به اتمام رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید