گزارش هفتگی کنترل و نظارت بر روند فرآیند توزیع و فروش کود های شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

در راستای کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع و فروش کودهای شیمیائی،براساس هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته ،همکاران فنی این شعبه از تاریخ 16/9/1397لغایت 22/7/1397از کارگزاری های مختلف موجود در شهرستان های اقلید،سپیدان ،کازرون ،فسا و کوار بازدید و ضمن توضیحاتی در خصوص ضرورت  تکمیل فرم های توزیع  روزانه  کود های مختلف ،نسبت به انجام عملیات نمونه برداری از کود های اوره سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به تعداد 18 نمونه اقدام گردیده  وجهت بررسی کیفیت و آنالیز به آزمایشگاه دفترمرکزی ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید