برگزاری تجدید مناقصه عملیات حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان قزوین د ربهمن ماه 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه نه  هزار تن انواع نهاده های کشاورزی، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین  در روز چهارشنبه، بیست و نهم  بهمن ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید