جلسه تامین کود شیمیایی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه تامین وتوزیع مناسب سهمیه کود  شیمیایی در سطح استان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی ومدیر استان آقای افضلی و مدیر زراعت آقای شاهمرادی و آقای رضایی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی در روز شنبه مورخ 97/9/24 راس ساعت 7 صبح تشکیل گردید و موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1- تامین و توزیع به موقع کود شیمیایی وحمل از مبادی توسط شرکت خدمات حمایتی

2-تشویق کشاورزان برای خرید کود و نظارت بر توضیع کود شیمیایی توسط سازمان جهاد کشاورزی

3-خرید و حمل کود شیمیایی برای مناطق دور دست و تعاونی تولیدی روستایی توسط انحادیه استان

در نتیجه مقرر گردید با حساسیت بیشتردر تامینو نظارت بر توزیع و رساندن کود به دست مصرف کنندگان(کشاورزان )مد نظر باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید