گزارش برگزاری کلاس آموزشی در خراسان جنوبی

مهندس حسينی مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی خراسان جنوبی خبر داد:

در اجرای  دستوالعمل مدیر عامل محترم شرکت در خصوص استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی، یک دوره کلاس آموزشی نحوه نمونه برداری از محموله های  کود شیمیایی در مورخ 94/12/12 در محل این مدیریت برای کلیه کارگزاران استان برگزار گردید. در این دوره اطلاعات کاملی درخصوص نحوه پارتی چینی و نمونه برداری استاندارد از محموله ها و با استفاده از وسایل کمک آموزشی به شرکت کنندگان  ارائه گردید 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید