برگزاری کارگاه آموزشی تولیدبذربرنج گواهی شده در گيلان

مهندس محمدی مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان خبر داد:

  کارگاه آموزشی تولیدبذربرنج  گواهی شده درروز10اسفند ماه باحضور مدیریت وکارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان ،معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان  وهم چنین باهمکاری اساتیدموسسه تحقیقات برنج وباحضورپیمانکاران زراعی سال 95-94درمحل موسسه تحقیقات برنج کشور تشکیل گردید وجلسه باتلاوتی ازقرآن کریم آغاز،سپس آقای مهندس جهانساز معاونت محترم بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان ضمن تشکر از موسسه تحقیقات برنج کشور،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان ، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرونهال،همکاران سازمان کشاورزی وتولیدکنندگان عزیز که قبول زحمت نمودنددرایجاداین کارگاه آموزشی، تقدیروتشکرنمودندوایشان درخصوص اینکه یکی ازاساسی ترین نهاده های بخش کشاورزی بذر می باشد وبذراهمیت ویژه ای  برای مادارد وباید آن را تامین وتولید کنیم وامروزه بجایی برسیم که ماشین های کشاورزی جای بسیاری ازفعالیتهای سنتی رادربخش کشاورزی بگیرددراستان عملیات خاک ورزی تقریبا 100درصدباماشین کشاورزی انجام می شودوعملیات برداشت درحدود70%باماشینهای کشاورزی وعملیات کاشت تقریبا 30%بصورت مکانیزه انجام می شودکه جای نگرانی درقسمت کاشت می باشدوبایدجبران شودوباتوجه به توسعه ماشین آلات کشاورزی چاره ای نداریم وبایددرواقع نهاده های خودمان رامتناسب بااین وضعیت کاشت ،داشت وبرداشت هماهنگ کنیم.سپس جناب دکترصالح محمدی مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درخصوص اهمیت بذر بعنوان پایه واساس تولیدونقش آن درافزایش تولیدمطالبی راایرادنمودندودرادامه اشاره نمودندبذر ازجایگاه ویژه ای برخوردارمی باشد وبذرارزش غذایی واهمیت زیادی داردورژیم غذایی مردم دنیارابذر تامین می کند وبیشترین بذری که کشت می شودبذرغلات (گندم ،جو) ازجمله برنج می باشدوباتوجه به ظرفیتهای خوبی که دراستان وجودداردباید حرکت جدیدی رادرخصوص تولیدبذر باکیفیت آغازکنیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید