برگزاری مناقصه امحاءسموم سنواتی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

هم اکنون در ستاد شرکت مناقصه امحاء سموم سنواتی  ،تاریخ منقضی  وغیر قابل مصرف از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت  با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات  و کارشناس مدعو از سامانه مذکور با موفقیت به پایان رسید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید