روابط عمومی شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان كرمان:

آموزش روشهای نمونه برداری ازکودهای شیمیایی در كرمان

.

با عنايت به دستورالعمل شماره 55/94/22081 مورخ 94/12/1 عضو محترم هيئت مديره و مديرعامل شرکت درخصوص استقرار نظام کنترل و تضمين کيفيت کودهاي شيميايي، دوره آموزشي روشهاي نمونه برداري از کودهاي شيميايي وارداتي براي کليه کارگزاران و انبارداران اين استان با دعوت از کارگزاران و حضور رياست بخش تحقيقات خاک و آب مرکز تحقيقات کشاورزي استان در استان کرمان برگزار گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید