گزارش بازدید کار گزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

طی بازدید آقای مهندس افضلی مدیر استان از کارگزاران شهرستان آرادان وگرمسار به منظور ذیل جهت استحضار به حضور ارسال می گردد :

1-عرضه صحیح و نظارت بر قیمت فروش کود های رایانه ای در کارگزاری ها

2-تذکر در خصوص عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

3-توجه بیشترد عملکرد کارگزاری ها و انبارها در پاسخگویی مناسب به کشاورزان

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید