هجدهمین همایش ملی برنج کشور

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ارائه نمود: تصویر گواهی داوری مقایسه صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاری سایرین تحت عنوان " ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای توصیف سرعت جوانه زنی چهار رقم برنج نسبت به دما "که در هجدهمین نمایشگاه ملی برنج کشور ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید