گزارش نمونه برداری از کود های ارسالی از مبادی به انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

در نیمه اول آذر ماه سالجاری در راستای اجرای برنامه کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع کودهای شیمیایی و با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته، همکاران فنی واحد نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین نسبت به انجام عملیات نمونه برداری از کودهای اوره ارسالی به انبار کارگزاران استان از مبادی کرمانشاه و مرودشت  به  تعداد 21 نمونه اقدام و نمونه های برداشت شده همراه با تکمیل فرم صورتجلسه جهت بررسی و آنالیز به آزمایشگاه مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید