تامین وتوزیع949تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباهماهنگی پتروشیمی  کرمانشاه وتلاش وهمکاری همکاران موفق شدیم دردیماه سال جاری مقدار949 تن کوداوره جهت استان کردستان بارگیری وحمل نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید