حمل1400کیلوگرم بذرکلرنگ به استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار1400کیلوگرم بذرگل رنگ باهماهنگی مراجع ذیربط به استان اصفهان حمل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید