گزارش کمیته فنی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمرگان،

جلسه مزبور با حضور اعضای کمیته فنی کود استان و مسئول کارگروه پایش و نظارت بر توزیع استان و مدیریت محترم توسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان ( مهمان جلسه ) تشکیل شد.

ابتدا آقای مهندس ترابی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی ضمن خیر مقدم بر حاضرین، از آنها خواست که پیرامون محورهای جلسه ( وضعیت سهمیه ، تدارک ، حمل و توزیع انواع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی سطح استان – نظارت بر توزیع و اجرای قوانین و دستورالعمل های مربوط به توزیع و رعایت نرخ های مصوب توسط کارگزاران و بررسی درخواست های متقاضی عاملیت جدید کود ) صحبت کنند و گزارش دهند . سپس و در پایان ایشان ، ضمن جمع بندی لازم و ارائه راهکارهای مربوط به هر بخش در ساعت 12:30 و با ذکر صلوات خاتمه جلسه را اعلام کرد.

تاریخ : ساعت 11 لغایت 12:30 روز دوشنبه مورخ12 آذرماه

مکان : دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید