ارسال اولین نمونه کودDAP به آزمایشگاه مرکز تحقیقات ومطالعات کاربردی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
دراجرای دستورالعمل نظام کنترل کیفیت مواد کودی توسط کارگروه بازرسی وکنترل کیفیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه کود DAP   وارده به انبار سازمانی کرمانشاه به مقدار۲۰۰ تن  بازدید، نمونه برداری و نمونه باپلمپ شماره  ASSC37401  جهت  آنالیز  به مرکز تحقیقات ومطالعات کاربرد ی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید