بازدید و نمونه برداری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با توجه به بازدید دوره ای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان شاهرود میامی دامغان(عکس های پیوست)جهت استحضار به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به درج عکس هاپیوست و متن تنظیمی به شرح ذیل در سایت شرکت اقدام مقتضی معمول شد.

1-تذکر در خصوص آراستگی وتمیزی وچیدمان مناسب محیط کار وانبار

2-توضیح در خصوص مزایای استفاد از سامامه 1559

3-نمونه برداری از دو محموله  کود اوره ودیآمونیوم فسفات در محل کارگزاری های شهرستان شاهرود 

4- جمع آوری فرم پایش

5-نظارت بر قیمت فروش کود یارانهای درهمه ی کار گزاری ها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید