ارسال ۲ نمونه خاک فسفات به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ارسال دو نمونه خاک فسفات وارداتی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد. در ادامه آقای مهندس رضائی افزود: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه خاک فسفات که از مبداء بندر عباس در انبار سازمانی( بنگاه توسعه سابق) تخلیه گردید، بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری صورت پذیرفت، نمونه آنالیز به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در مورخ ۲۳ دی ماه ۹۹ ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید