تامین وتوزیع70تن کوداوره درشهرستانصحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازاول دیماه تاپانزدهم دیماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار70تن ازانواع کودهای شیمیایی جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید