تامین وتوزیع28000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد باتلاش همکاران موفق شدیم ازاول دیماه تا15دیماه مقدار28000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم جهت بهره برداران استان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید