تامین وتوزیع8000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد ازاول دیماه تا15دیماه مقدار8000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید