بیشترین میزان توزیع درشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد باتلاش همکاران موفق شدیم ازاول دیماه تا15دیماه مقدار473تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم که این بیشترین میزان توزیع دراین مدت میباشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید