تامین وتوزیع10000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم درشهرستان اسلام ابادغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازاول دیماه تا15 دیما ه مقدار10000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم جهت بهره برداران شهرستان اسلام ابادغرب تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید