پلمپ فروشگاه غیرمجاز در استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

پس از بازگشایی پاکات مربوط به مناقصه بارگیری و تخلیه از مبدإ عسلویه جناب آقای فلاح و هرمزی در معیت مدیریت استان جهت بازدید از انبارهای سازمانی و انبار کارگزاران به شهرستان دشتستان عزیمت نموده و در این بازدید یک فروشگاه غیرمجاز در شهرسان دشتستان که مبادرت به توزیع کودهای یارانه ای خارج از استاندارد می نمود با دخالت اداره تعزیرات پلمپ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید