ادامه روند کیسه گیری کودهای شیمیایی فله در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

ادامه روند کیسه گیری کودهای شیمیایی فله ارسالی از مبادی در انبارهای سازمانی و بارگیری همزمان کود به کارگزاران جهت توزیع به کشاورزان منطقه جهت کشت پاییزه محصولات کشاورزی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید