حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان کردکوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در رفع مشکل کودی شهرستان کردکوی در فرمانداری شهرستان کردکوی تشکیل گردید ابتدا مهندس سید رضا مومنی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی ضمن عرض خیر مقدم اعضا حاضر در جلسه از وضعیت کشت پائیزه و توزیع نهاده های این بخش گزارشی را ارائه نمودند سپس مهندس مصدق معاونت محترم فرمانداری شهرستان کردکوی از اهمیت موضوع مواردی را ایراد داشته و  از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان درخواست نمودند که در ارسال کود های شیمیایی به شهرستان تسریع نمایند.

سپس حبیب الله حسام معاونت فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارشی از کود های تحویلی به کارگزاران ارائه داده که در مقطع کشت پائیزه عدد قابل قبولی بوده و به جهت حمایت بیشتر، همکاری های شرکت های حمل و نقل شهرستان راطلب  نمودند که مقرر گردید، شرکت های مذکور تا حدود400 تن کامیون با تعرفه شرکت آدینه بار به بندر امام اعزام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید