بازديد مسئولين از

نمایشـگاه تخصصـی نهال شناسه دار و نشاء اســتانـدارد اســتان البرز.

مهندس اكبر ندرلو مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان البرز خبر داد:

با عنایت به برگزاری اولین نمایشـگاه تخصصـی نهال شناسه دار و نشاء اســتانـدارد در اســتان البرز جهت معرفی تولید کنندگان نهال برتر ، جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیات مدیره و معاون اداری ، مالی و پشتیبانی شركت خدمات حمايتي كشاورزي، جناب آقای مهندس ادیبان مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان در معیت کارشناسان، روسای ادارات و کارشناسان محترم استانهای تهران و مرکزی، معاون پرسنلی اداره کل حراست وزارتخانه در معیت مسئول حراست موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ، و مسئول حراست شرکت حمل و نقل خلیج فارس ، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان و جناب آقای مهندس قربانی مـدیر محترم شـرکت خـدمات حمـایتی کشاورزی اسـتان آذربایجان غربی در معیت معاونت فنی از نمایشــگاه مذکور بازدید بعمل آوردند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید