مراسم تودیع و معارفه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

.

جلسه تودیع مـدیریت سـابق و معارفه سـرپرست جدیـد شـرکت خـدمات حمایتی کشاورزي استان خراسان رضوی روز شـنبه مورخ 94/11/17 در سـالن جلسـات سازمان جهاد کشاورزي اسـتان با حضور جناب آقاي دکتر شورج قائم مقام محترم مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزي و آقاي مهندس افچنگی کارشناس مسئول امور استانهاي شرکت خدمات حمایتی کشاورزي و جناب آقاي مهندس مزروعی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي استان و مدیران ستادي سازمان و کارکنان شرکت خدمات حمایتی و دیگر مدعوین تشکیل گردید. سپس آقاي دکتر شورج ضمن عرض خیر مقدم به مهمانـان حاضـر در جلسه و تبریـک ایام الله مبارك دهه فجر ، در خصوص چالشـهاي بخش کشاورزي و وضـعیت نهاده ها از نظر کیفیت و قوانین و سیاسـتهاي بخش کشاورزي و شرایط آنها سخنانی ایراد نموده و سـپس از آقاي مهندس وظیفه دان بدلیل تلاشهاي موفق و گسترده اي که داشـتند تشـکر و قـدردانی نمودند . در پایان جناب آقاي مهندس کاشـکی به عنوان سرپرست جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزي معرفی شدند و لوح تقدیر مدیریت قبلی و حکم انتصاب سرپرست جدید شرکت به ایشان ارائه گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید