بسته بندی بچ 1 پارت سه سم کلرپیریفوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی آبیک گفت : بسته بندی بچ یک پارت 3 سم کلرپیریفوس در روز شنبه 22 آذرماه99 ،  توسط واحد تولید انجام گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید