گزارش اقدامات مدیریت امور اداری برای ارتقای کیفیت منابع انسانی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

درجریان گردهمائی مسئولین مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ستاد و مدیریتهای استانی، مهندس مرادی مدیر امور اداری به تشریح اقدامات این مدیریت در چارچوب تدابیر معاونت توسعه مدیریت و منابع در موضوع های پرداخت حقوق، احکام شغلی کارکنان، صرفه جوئی، پرداخت بموقع حق بیمه، کمبود نیرو در سطح شرکت و سایر موضوعات پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید