بازدید از کودهای شیمیایی اوره وارده به انبار کارگزاران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به منظور اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در هشت ماهه سال جاری از بیش از  6000 تن کود شیمیایی اوره وارده به انبار کارگزاران  استان قم بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید