آزمایشگاه کنترل کیفی کود

نتیجه آنالیز کود سولفات پتاسیم گرانول ارسالی از شعبه خوزستان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نتیجه آزمایش کنترل کیفی کود سولفات پتاسیم گرانول ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز چهارشنبه 12 آذر ماه 99 به آن مدیریت و معاونت های مربوطه اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید