بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

مهندس هزار جریبی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در روز های پنج شنبه و جمعه  از تاریخ17/8/97 لغایت18/8/97 به اتفاق  مهندس غلامرضا ادیم رئیس حوزه مدیریت و اداره بذر و نهال شرکت  از انبار سازمانی گرگان بازدید  و از نزدیک  از ترانزیت  محموله  کامیون های کود های فله سوپرفسفات تریپل واگن محموله کود اوره از   بندر امام بازدید نمودند داشتند وی گزارش مبسوطی را از وضعیت کیسه گیری کود فله ارائه دادند که تاکنون4500 تن  کود فله اوره وارد انبار شد که تمامی محموله ها کیسه گیری  ، پارت چینی و به انبار کارگزاران ارسال گردید و تصریح کرد:  و  همچنین اشاره داشتندبه  اینکه کیسه گیری کودهای فله سوپر فسفات تریپل  تاکنون در  سه سایت  انبار امانی فاضل آباد به میزان700تن و گنبد1600 تن و انبار سازمانی 2033 تن که مجموعا4333 تن صورت گرفته است ، افزود در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردید کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام و در سطح استان توزیع گردد وی تصریح کرد: محموله های جدید کود فسفاته و  اوره در انبار سازمانی گرگان  از روز پنچشنبه مورخه17/8/97 آغاز شده است و از میزان سهمیه حمل نشده کود های فله که 1000 تن می باشد888تن تا تاریخ19/8/97 به انبار سازمانی حمل گردید و الباقی سهمیه کودی در حال حمل می باشد. وی همچنین تاکید کرد:51 تن کود فسفاته و99 تن کود اوره بصورت محموله کیسه کودی مستقیما از مبادی به انبار کارگزاران حمل شد و تاکنون نیز  از تزانزیت 15 واگن محموله کودی(840 تن) در انبار سازمانی خبرداد که 14 واگن مربوط به کیسه های کود سوپرفسفات تریپل بوده که مستقیما به انبار کارگزاران حمل شده و آخرین محموله کودی که توسط واگن تزانزیت شد کود اوره بوده که میزان آن56 تن  می باشد که مستقیقما به انبار کارگزاران حمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید