بازدید دوره ای سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبار عاملین فروش بذر گندم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

مهندس هزار جریبی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  به اتفاق غلامرضا ادیم رئیس حوزه مدیریت و اداره بذر و نهال شرکت از تاریخ 16 لغایت18 آذر ماه  ازمراکز فروش بذر گندم  و روند توزیع آن بازدید کردند. 

وی تصریح کرد: توزیع حداکثری بذر گندم نیاز به مدیریت فعال، بهنگام و هوشمندانه دارد که باید چابکی لازم دیده شد و به کارگزاران تاکید کرد: که در امر رقابت با  سایر شرکت های تولید کننده با ید اعمال مدیریت گردد تا لطمه ای به فروش بذر تا فرصت باقی مانده کشت گندم وارد نشود  و در ادامه افزود: تصمیم گیری های مناسب در جلسه کار گروه تخصصی بذر شرکت و به روز رسانی آمار فروش در عرصه کارگزاری ها، زمینه سازی موفقیت ما در تحقق برنامه و اهداف راهبردی شرکت است که کارگزاران به این موضوع توجه جدی  داشته باشند   همچنین زمینه مذاکرات و تصمیم گیری ها مناسب در عرصه کارگزاری فراهم گردید و به مواردی از آن اشاره می گردد:

1-کارگزران الزاما اولویت توزیع بذر را در دستور کار خود قراردهند؛

2- روند فروش بذر گندم با جدیت بیشتری بدنبال گردد به هیچ وجه رسوب بذر درانبار کارگزاری نبابد اتفاق افتد؛

3- به کار گماردن احدی از کارکنان شرکت در کارگزاری ها جهت مشاوره به کشاورزان، جهت استفاده بذر این شرکت؛

4- رفع به موقع دغدغه های عاملین فروش بذر گندم( تخصیص سهمیه کودی بعنوان سازو کار تشویقی و سبد حمایتی)؛

5- به روز رسانی آمار فروش بذر و اعلام آن بصورت مستمر و روزانه به اداره بازرگانی شرکت؛

6- برگزاری جلسه هم اندیشی  باکارگزاران در روز سه شنبه مورخ22/8/97 جهت ارائه گزارش از وضعیت و روند فروش بذر گندم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید