کالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات آنالیز آزمایشگاههای مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سالانه به منظور کنترل صحت و دقت عوامل موثر و قابل سنجش در دستگاههای آزمون و تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیند عملیات تولید تاثیرگذار است را کالیبره می کند.

کالیبراسیون دستگاهها به مدت دو روز 14 و 15 آبان ماه توسط آزمایشگاههای کالیبراسیون بخش خصوصی که از سازمان ملی استاندارد ایران دارای مجوز هستند انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید