قبل از هرگونه توزیع ، نهاده های کشاورزی برای اطمینان از کیفیت نمونه برداری می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

بر اساس دستورالعمل ها و رویه های اجرایی ، نظارت و کنترل کیفی کودی های شیمیایی ، برای اطمینان از کیفیت کودهای کشاورزی نمونه برداری توسط این شرکت صورت می گیرد . که در این راستا از کودهای تولید شده داخلی (سوپرفسفات تریپل ) ارسالی از شرکت کیمیا داران کویر یزد ( تولید کننده کود داخلی ) به انبار مرکزی شرکت در مورخ 97/8/14، توسط کارشناسان استان نمونه برداری و برای پایش و آنالیز به مرکز مطالعات کاربردی ارسال شد که در نهایت پس از تائید نهایی به کشاورزان استان تحویل خواهد گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید