بازدید از امکانات ریلی جهت حمل کودهای شیمیایی در ایستگاه راه آهن استان قزوین

به نقل از مسئول بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

بازدید از امکانات ایستگاه راه آهن استان قزوین جهت حمل نهاده های کشاورزی به صورت ریلی توسط مسئول بازرگانی استان صورت گرفت. طی این بازدید امکانات ریلی در سه ایستگاه قزوین-کهن دژ و تاکستان  با ظرفیت تخلیه بار 250 تن در هر ایستگاه، که در مجموع ناوگان ریلی استان قزوین 750 تن ظرفیت دارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید