گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان آرادان و گرمسار:

1- تذکر در زمینه ی عدم نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در زمینه ی ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای در سیستم اینترنتی

3- توضیح در زمینه ی مزایای استفاده از سامانه 1559

4- توضیح و آموزش به کارگزاران در خصوص نحوۀ صحیح نمونه برداری از کیسه های کودهای یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها

5- نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای در همۀ کارگزاری ها

6- نمونه برداری از 5 محموله کود اوره در محل کارگزاری ها

7- ارائه فرمهای کارگروه پایش استان به کارگزاران جهت تکمیل کردن

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید