برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

جلسه فوق در سالن همایش واقع در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با حضور پیمانکار برنده مناقصه جدید، موسسه حفاظتی و مراقبتی نگین حافظ خراسان ، کلیه نیروهای حفاظتی، مسئول محترم حراست شرکت آقای مهندس عطایی و حضور پررنگ آقای مهندس وظیفه دان مدیریت محترم  برگزار شد.

این جلسه به منظور آمادگی بهتر نیروها در امر مراقبت از سایر محیط های شرکت و تدابیر جدید و از قبل تعیین شده و نحوه تهیه گزارش نویسی و قوانینی همچون موارد فوق و به روز درزمینه مواردی که با یک مجرم مواجه می گردند را نیز توجیح شدند. 

جلسه روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان سال 1397 ساعت 9:30 دقیقه صبح  برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید