گزارش تصويری از:

بازديد جناب آقای مهندس كشاورز از تأسيسات انبارهای كود شيميايی بندرعباس

معاون محترم وزير جهاد كشاورزی در امور زراعت جناب آقای مهندس عباس كشاورز به اتفاق هيأت همراه از تاسیسات انبارهای دپو کودهای شیمیایی بندر شهید رجایی بندرعباس و نحوه نمونه گیری و آزمایش کود شیمیایی وارداتي بازديد نمودند

 به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان در اين بازديد جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هيأت مديره و معاون مديرعامل در امور بازرگانی شركت خدمات حمايتی كشاورزی، جناب آقای مهندس ملازاده معاون محترم مديرعامل در امور فنی و توليدی شركت، جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هيأت مديره و معاون اداری، مالي و پشتيبانی شركت، رييس و معاونين سازمان جهاد كشاورزِی استان هرمزگان،  جناب آقای مهندس هرمزی مدير توزيع، حمل و نگهداری شركت و جناب آقای مهندس سيدحسن حسينی مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان و تعدادی از مسئولين مؤسسه تحقيقات آب و خاك كشاورزی ايشان را همراهی نمودند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید