مهندس زهرابي مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان گيلان:

کارگاه آموزشی کاربردکودکلرورپتاسیم در رشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت در استان گيلان

 کارگاه آموزشی کاربرد کلرورپتاسیم درروز6بهمن ماه باحضور مدیریت وکارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان ،معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان  وسایرکارشناسان ازبخش زراعی وباغبانی  درحدود 200نفر درمحل مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی تشکیل گردید.جلسه باتلاوتی ازقرآن کریم آغاز سپس آقای مهندس زهرابی مدیریت شرکت خدمات حمایتی ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان مطالبی درخصوص نقش پتاسیم درفرآیندهای حیاتی درگیاه وموجودات زنده وهمچنین انسان ایراد نمودودرادامه اشاره به این موضوع داشتن که متاسفانه فرهنگ رایج درکشاورزان مابرسنتهایی می باشدکه ازقبل داشته ایم ونقش ماکارشناسان استفاده ازداده هاوتحقیقات محققین محترم وانتقال آن به کشاورزان ودرنهایت به زمینهای زراعی می باشد.سپس آقای مهندس جهانساز معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آماری درخصوص مقدارمصرف کودپتاسه دراستان ارائه نمودوهمچنین متذکر شد متاسفانه دربخش باغبانی مصرف کودنتوانسته جایگاه خودش را پیداکند.
 
پس از پذیرایی مختصراساتیدمنتخب ایرادسخنرانی نمودندومسائلی پیرامون موارد ذیل بحث وبررسی گردید:
 
نیازخاکهای شمال کشور به خصوص شالیزارهابه کودهای پتاسه .
توجه همگانی بر نیاز گیاه به عنصر کلردرفرآیند فتوسنتز ونقش مهم کلرورپتاسیم دررشد گیاه وهمچنین بالا بردن مقاومت گیاه نسبت به بیماری.
نگرانی هادرخصوص بالا بردن شوری خاک ازطریق استفاده ازکلرورپتاسیم بی مورد است،چراکه میزان کلرموجوددرآن باتوجه به میزان مصرف درهکتار بسیارکمتربوده ودرمقایسه بامیزان نمک واردشده ازطریق آب آبیاری بسیارناچیز می باشد.
باعنایت به اینکه عملکرد محصول گیاه کیوی بامصرف کودکلرورپتاسیم درمقایسه باسولفات پتاسیم بالاترمی باشد لذا کودکلرور پتاسیم علاوه بر مزارع برنج ،درباغات گیاه کیوی نیزتوصیه می گردد.
عدم وجود تفاوت بین کودکلرور پتاسیم باسولفات پتاسیم به خصوص دراراضی شمالی کشور.
درپایان کارگاه آموزشی یک روزه کاربردکودکلرورپتاسیم ،آزمون برگزار وگواهی آموزشی برای شرکت کنندگان توسط مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی صادرگردید.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید