رونمایی از کتاب الکترونیکی ( کمک)

کتاب محصولات کودی منتشر شد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

حسین زمانی سرپرست بازاریابی و امورمشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از رونمایی اولین نسخه کتاب اکترونیکی بنام کتاب محصولات کودی ( کمک ) در وبسایت رسمی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به آدرس www.assc.ir  خبر داد؛ وی افزود این مجموعه، از اطلاعات محصولات کودي شـرکتهاي طرف تفاهمنامه در قـالب یـک کتـاب الکـترونیکی جمـع آوري و از طریـق وبسـایت شـرکت جهـت بهره برداري کارگزاران با هدف کمک به جهش تولید منتشر گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید