فعالیت اولین کارگزار خانم توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

با توجه به ورود بانوان در کلیه عرصه ها از جمله بخش کشاورزی، خانم صلواتیها بعنوان اولین کارگزار خانم توزیع نهاده های کشاورزی در سطح استان قزوین فعالیت خود را آغاز کردند.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین و تواناترین عرصه های اقتصادی کشور است که تامین کننده اشتغال، نیازهای غذایی کشور، صادرات غیرنفتی و نیاز صنایع به محصولات کشاورزی کشور می باشد که در این میان زنان سهم عظیمی از کل نیروی انسانی مورد نیاز بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. در حال حاضر نقش زنان برای سازمان ها و برنامه ریزان امور توسعه یک اولویت انکار ناپذیر محسوب می شود و در استراتژی توسعه باید نقش وسهم زنان در برنامه توسعه، مشخص و همچنین بر توانمندسازی آنان تائید شود.

به دیگر سخن، توسعه منابع انسانی عامل کلیدی و پیش شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند بلکه عامل پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار می روند.

فعالیت بانوان در بخش کشاورزی با اهدافی چون توان افزایی آنان برای ایفای نقش موثر تر در بخش کشاورزی و افزايش و بهبود توليدات بخش كشاورزي و همچنین افزايش آگاهي، ايجاد روحيه خودباوري و تقویت روحيه مشاركتي زنان، افزایش ضریب امنیت و سلامت غذایی خانوار، توانمندسازی و توسعه ظرفیت، نهادسازی و حمایت از ایجاد تشکل های اقتصادی- اجتماعی و ... انجام می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید