بازگشایی پاکات مناقصه خدمات پشتیبانی در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه خدمات پشتیبانی از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت ( ستاد ) با حضور مدیر محترم و اعضای محترم کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 97/8/7 در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد. 

پس از بررسی و کنترل صحت مستندات ارائه شده شرکت کنندگان در سامانه و تایید اعضای کمیسیون معاملات،   جهت تعیین نهایی برنده مناقصه به کمیته فنی و بازرگانی شرکت ارجاع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید