ارسال کود به شهرستان سلطانیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان  از ارسال جمعاً 598.820 کیلوگرم کود اوره و سوپر فسفات تریپل به کارگزاری های مجاز در شهرستان سلطانیه جهت توزیع در میا ن کشاورزان خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید