اعلام آزمایش سموم ارسالی مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج:

درمهر ماه سال جاری تعداد 5 قلم سم پادان GR4% و یک قلم سم کلرپریفوس EC 40/8% از مجتمع شیمیایی آبیک به آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد که در اسرع وقت آزمایش و  نتایج اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید