تامین وتوزیع کوددرشهرستان اسلام ابادغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار40/000کیلوگرم کودنیترات امونیوم مخلوط باسولفات امونیوم جهت بهره برداران شهرستان اسلام ابادغرب تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید