بازدید مدیر و کارشناسان استان از انبار کارگزاران شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان بیان کردند در راستای بازدید های دوره ای از انبار های کارگزاران مدیر استان و کارشناسان از انبار های کارگزاران شهرستان گرمسار بازدید به عمل آورده و تذکر و رهنمود هایی به آنها ارائه نمودند.

1- چیدمان کودها 2- نظافت انبار 3- نصب قیمت ها  4- نمونه گیری  5- کنترل کمی و کیفی نهاده ها

6- ثبت بارنامه و حواله های فروش در سیستم هوشمند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید