برگزاری اولین جلسه بازرسین توسط مدیریت اموراداری و منابع انسانی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اموراداری و منابع انسانی،

جلسه در دفتر مدیریت ارزشیابی با حضور آقای مجیدزاده رئیس محترم ارزشیابی، آقای مرادی مدیر محترم امور اداری، آقایان برارجانی، مصطفوی، ظاهری و خانم رضازاده درخصوص میزخدمت و بررسی نیازها، فرم ها، اطلاع رسانی و خودارزیابی شرکت ذر زمینه اجرای حقوق شهروندی و تکمیل چک لیست های بازبینی بازرسین برگزار شد.

جلسه در تاریخ 18 مهرماه برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید