برگزاری مناقصه ( استعلام بها ) کیسه گیری کود فله به مقدار 2000 تن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی: جلسه مناقصه ( استعلام بها ) کیسه گیری کود فله به مقدار 2000 تن در محل این مـدیریت مورخ 97/07/28روز شنبه با حضور اعضاء کمیسـیون اسـتان تشـکیل گردیـد. در این جلسه پیشـنهادات شـرکت های حضور یافته از طریق سامانه سـتاد بازگشایی و قرائت شد، همچنین ضـمن کنترل کلیه ضوابط و مقررات قانونی برنده استعلام بهامشخص گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید